İş hukuku, iş ilişkisi içinde olan kişilerin uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. İş hukuku resmi bir iş yerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Sosyal Güvenlik Hukuku, toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan bir hukuk disiplinidir.

RSB Hukuk ve Danışmanlık, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin, haftalık tatil ücreti, ulusal ve resmi tatiller ve ödenmeyen maaşlar gibi işçi alacaklarından doğan uyuşmazlıklara yönelik dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunulması, taraflar arasındaki yazışmaların yapılması, bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve sona erdirilmesi, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, işçi ve işverenlerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ile ilgili eğitim seminerleri hazırlanması, işe iade davalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi, idari para cezalara itiraz edilmesi, işyeri iç tüzüklerinin hazırlanması, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklara yönelik dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunulmasına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir